Overzicht noodmaatregelen kabinet coronacrisis 2.0

29/05/2020

Het kabinet trekt voor de komende drie maanden nog eens 13 miljard euro uit om de economische gevolgen van het corona-virus op te vangen. Veel werkgevers hebben gebruik gemaakt van het eerste noodpakket, waaronder 1,9 miljoen werknemers vallen.

Het kabinet heeft besloten de maatregelen te verlengen omdat de economische gevolgen van het coronavirus veel ernstiger zijn dan eerst nog werd aangenomen. Op aantal onderdelen zijn de maatregelen aangepast.

 

De belangrijkste maatregelen

 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Boete vervalt na overleg met sociale partners toch niet

De zogeheten NOW-regeling zorgt ervoor dat bedrijven 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. Werkgevers die tegemoetkoming in de loonkosten hebben aangevraagd, committeren zich om de lonen 100% door te betalen. De opslag voor andere kosten dan het loon, zoals het betalen van pensioenpremies, wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Tot nu toe gold als voorwaarde dat bedrijven hun mensen wel in dienst houden, op straffe van een boete. Het kabinet had aanvankelijk besloten dat die boete komt te vervallen. Na overleg met sociale partners (in dit geval vooral de vakbeweging) kondigde het kabinet vandaag aan dat er toch een boete komt om misbruik van de NOW bij bedrijfseconomisch ontslag tegen te gaan. Werkgevers moeten in principe bij grote ontslagrondes overeenstemming bereiken met vakbonden. Anders wordt de subsidie gekort met 5 procent van de totale loonsom. Het blijft daarnaast zo dat de subsidie altijd wordt gecorrigeerd voor werknemers die worden ontslagen. “Het kabinet laat hiermee zien dat het onze zorgen over behoud van werkgelegenheid serieus neemt, en perspectief wil bieden.”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

 

Bonussen

Verder heeft het kabinet besloten dat bedrijven die bonussen uitkeren, eigen aandelen inkopen of dividend uitkeren voortaan buiten de regeling gaan vallen. Bij bonussen zal dit beperkt worden tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen.

 

Om –en bijscholing

Een andere voorwaarde is dat bedrijven hun best moeten doen om hun werknemers te stimuleren tot om- of bijscholing omdat de kans bestaat dat niet iedereen zijn baan zal kunnen behouden. Daarnaast werkt het kabinet aan het crisispakket NL leert door. Het doel is om mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. De beoogde termijn van in werking treden is juli 2020 met een looptijd tot einde 2020. Het kabinet stelt hiervoor een bedrag van 50 miljoen beschikbaar.

 

Werkagenda

Ook de afspraak met het kabinet om een brede werkagenda af te spreken, gericht op herstel, is een belangrijke stap vooruit, zegt Van Holstein. “De coronacrisis leidt op vele fronten tot onzekerheid, mensen hebben nu grote behoefte aan houvast en perspectief. Daarom moeten we nu al goed nadenken over herstel en arrangementen rond werkloosheid, scholing of eerder uittreden. Een werkagenda voor de middellange termijn is daarvoor een belangrijk middel.”

 

Aanvraag indienen

Het tweede aanvraagtijdvak moet ingaan op 6 juli voor de periode juni-juli-augustus-september. Werkgevers kunnen bij UWV een aanvraag indienen, waarbij een maximum geldt van twee keer het maximum dagloon. Een loon boven dat bedrag komt niet voor subsidie in aanmerking. De regeling geldt voor ondernemers die te maken hebben met een omzetverlies van minimaal 20 procent.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Het kabinet trekt ook geld uit om bedrijven te helpen bij het dragen van hun vaste lasten. Die lopen naast de personeelskosten gewoon door, terwijl sprake is van dalende omzetten. Zij kunnen rekenen op een tegemoetkoming van maximaal 50.000 euro voor vier maanden. Het kabinet stelt als voorwaarde een omzetdaling van minimaal 30 procent.

Het gaat om bedrijven die getroffen worden door de maatregelen van kabinet om het corona-virus te bestrijden, zoals restaurants en cafés die hun deuren hebben moeten sluiten. Bedrijven die onder de huidige zogeheten TOGS-regeling vallen, komen voor de ruimere tegemoetkoming in aanmerking. TOGS voorziet in een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro om hun vaste lasten te kunnen betalen.

 

Zelfstandige ondernemers

Het kabinet gaat door met de financiële ondersteuning voor zelfstandige ondernemers die door de crisis in de knel komen. Zij kunnen bij de gemeente een uitkering aanvragen voor een periode van maximaal drie maanden. Tot nu toe zijn meer dan 300.000 aanvragen ingediend.

De uitkering is bedoeld als inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Het kabinet hoopt zo de kans te vergroten dat de ondernemers verder kunnen met hun bedrijf. Het geld hoeft niet te worden terugbetaald. In de aangepaste regeling komt er wel een partnertoets. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum komen niet meer voor de regeling in aanmerking. Zelfstandige ondernemers kunnen onder de regeling een lening bij de gemeente aanvragen van maximaal 10.517 euro.

 

Belasting: uitstel

Om ondernemers tijdens de corona-crisis te ontzien heeft de overheid diverse belastingmaatregelen genomen. Ondernemers kunnen uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen. Die maatregel wordt ook verlengd, maar hier is er een aanpassing: ondernemers die langer dan drie maanden uitstel van betaling aanvragen, mogen geen dividend meer uitkeren, eigen aandelen inkopen of bonussen uitkeren. De verlaging van de belasting – invorderingsrente (van 4 naar 0,01 procent) wordt verlengd met drie maanden.

 

Kredieten

De overheid heeft verschillende krediet- en garantieregelingen voor ondernemers verruimd. Daardoor kunnen bedrijven eerder en meer geld lenen. Deze regelingen worden verlengd en gelden nu ook voor kleine kredieten.