Arboverplichtingen voor zzp'ers

02/03/2020

Er wordt vaak gesproken over Arbo, maar wat houdt dit eigenlijk in? Arbo staat voor arbeidsomstandigheden, maar wat moeten zzp'ers ermee? Onder de Arbowet vallen de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling. Veel bepalingen in de Arbowet gelden ook voor zzp'ers. Dit betekent dat de Arbeidsinspectie boetes op kan leggen als een zzp'er zich niet houdt aan de Arbowet.

 

De Arbowet is er om werknemers, maar ook zzp'ers, te beschermen op het werk. De bescherming op het werk dient voor een ieder gelijk te zijn. Ook om concurrentie op arbeidsomstandigheden te voorkomen. Het zou niet goed zijn als er goedkoper gewerkt kan worden omdat er niet geïnvesteerd wordt in noodzakelijke beschermende maatregelen. Naast eigenbescherming is de Arbowet natuurlijk ook gemaakt om de veiligheid en gezondheid van omstanders te beschermen.

 

Zzp

Allemaal leuk en aardig, maar wat moet een zzp'er nu weten over de Arbowet. Sommige zaken die in de Arbowet worden omschreven zijn niet van toepassing op zzp'ers. Niet verplicht zijn bijvoorbeeld administratieve verplichtingen (bijvoorbeeld het opstellen van een risico-inventarisatie) en bepalingen over fysieke belasting en psychosociale belasting. Aan heel veel zaken moeten zzp'ers echter wel voldoen. Hieronder volgt een lijst met begrippen waarbij ook zzp'ers zich aan de regels moeten houden. Alleen de kernbegrippen waar een zzp'er zich daadwerkelijk aan dient te houden worden genoemd. Een uitgebreidere uitleg wat de Arbowet op dit punt inhoudt kan je lezen in de Arbowet, of iets simpeler uitgelegd in deze folder

 

De begrippen:

Werken met machines, Werken op hoogte (trappen en ladders, steigers, rolsteigers), Elektriciteit, Handgereedschap, Gevaarlijke stoffen, Kwartsstof, Verf en lijm, Houtstof, Asbest, Biologische Agentia, Zandstralen, Lawaai.

Ook zijn er verplichtingen om andere werkenden, bezoekers, voorbijgangers, omwonenden en omstanders te beschermen. Zzp'ers krijgen hiermee te maken als zij werken met: mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving en/of hijs- en hefwerktuigen.

Om alvast een eenvoudig voorbeeld te geven van verplichtingen waar ook zzp'ers aan moeten voldoen: is het geluidsniveau op het werk boven de 85 decibel, dan is gehoorbescherming verplicht.

 

Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie inspecteert arbeidsomstandigheden op de werkplek. Meestal gebeurt dat onaangekondigd. Op dat moment weet de inspecteur dus nog niet of hij met een werknemer of met een zelfstandige te maken heeft.

 

Een inspectie verloopt als volgt: Eerst kijkt de inspecteur op de werkplek of je de regels voor de belangrijkste arbeidsrisico’s naleeft. Hij bespreekt zijn bevindingen met je. Als je aan alle verplichtingen voldoet, dan eindigt de inspectie. Als je dat niet of onvoldoende doet, dan worden afspraken over het naleven van de Arbowet met je gemaakt. De Arbeidsinspectie legt geconstateerde overtredingen altijd schriftelijk vast. Bij de meeste ernstige overtredingen wordt direct een boeterapport opgemaakt. De hoogte van een boete is afhankelijk van de ernst van de overtreding. Ook kan de Arbeidsinspectie het werk (gedeeltelijk) stilleggen totdat de overtreding is opgeheven. Het is verplicht zo’n bevel op te volgen.

 

Werkzaamheden worden stilgelegd als de Arbeidsinspectie vindt dat er ernstig gevaar is voor personen. Een stillegging kan ook inhouden dat een bepaalde plaats niet betreden mag worden en is ook mogelijk vóórdat de werkzaamheden begonnen zijn. De Arbeidsinspectie heft een stillegging pas op als het gevaar is weggenomen.

(Deze tekst is grotendeels afkomstig uit de brochure van de Arbeidsinspectie´Zelfstandigenen de Arbowet´)