Over het OSF

Werken in stilte

Het Ondersteuningsfonds doet haar werk in stilte. Dit betekent dat HZC geen ruchtbaarheid geeft aan de activiteiten van het fonds en daarnaast nooit de identiteit of situatie van personen, die hulp ontvangen, openbaar maakt. Jouw situatie blijft dus binnenskamers en wordt niet publiekelijk besproken. Je kunt dan ook zonder vervelende consequenties aankloppen bij het Ondersteuningsfonds indien jij ondersteuning nodig hebt.

Wie ondersteuning wil ontvangen van het Ondersteuningsfonds kan zijn of haar aanvraag indienen bij de rayonbestuurder in zijn of haar regio. De rayonbestuurder, die de leden vaak persoonlijk kent, bekijkt de aanvraag en verbindt hier zijn of haar advies aan. Ook kan de rayonbestuurder zelf situaties herkennen waarin ondersteuning uitkomst zou kunnen bieden en zelf een dergelijke aanvraag opstellen. Deze aanvraag wordt vervolgens in behandeling genomen door het Bestuur van het Ondersteuningsfonds, dat viermaal per jaar bij elkaar komt.  Aanvragen die niet kunnen wachten tot één van deze bijeenkomsten en direct in behandeling moeten worden genomen worden tussendoor via e-mail of telefonisch besproken.

 

 

Zes leden

Het Bestuur van het Ondersteuningsfonds bestaat uit zes verschillende leden, drie leden die samen het dagelijks bestuur vormen (Arie Oosterhuis, Wilbert van Herwijnen en Irene de Beer) en de overige leden Arnold Niekamp, Kees van der Bijl en Cor van Vliet. Binnen het Bestuur vervullen de leden verschillende taken volgens het reglement. Zo staat het fonds onder leiding van voorzitter Arie Oosterhuis. "Het Ondersteuningsfonds is een fonds dat is bedoeld voor leden die door bepaalde omstandigheden in de financiële moeilijkheden zijn gekomen. Het fonds helpt hen door de moeilijke tijd heen. De financiële steun is niet voor langere tijd bedoeld, maar juist als een zetje in de rug om uit de moeilijkheden te komen", legt Oosterhuis uit. "Zelf geef ik leiding aan het Ondersteuningsfonds en stuur de overleggen aan. Zodra een aanvraag binnenkomt moet deze getoetst worden. In eerste instantie gebeurt dit door de rayonbestuurder, die bij mensen thuiskomt en de aanvraag ontvangt. Vervolgens wordt deze aanvraag met een advies voorgelegd aan de bestuursleden, die over de situatie beslissen. Aan dit overleg geef ik leiding".

De financiële kant van dit overleg is de verantwoordelijkheid van penningmeester Wilbert van Herwijnen. "Irene en ik zijn de twee van de drie bestuursleden die vanuit de werkorganisatie van HZC zitting hebben in het Bestuur; de 3e persoon is rayonbestuurder Arnold Niekamp. De overige leden zijn kaderleden, d.w.z. HZC-leden die vanuit deze rol hun betrokkenheid tonen. Mijn taak als penningmeester is vooral om te zorgen dat financiële informatie vanuit de organisatie bij de bestuursleden terecht komt. Ook houd ik het bestuur op de hoogte over ontwikkelingen rond het inzamelen en uitgeven van het OSF-geld. Daarnaast neem ik deel aan het overleg over de aanvragen die binnenkomen. Samen met de overige leden kijk ik o.a. naar de achtergrond van de persoon die ondersteuning nodig heeft", legt Van Herwijnen uit.

 

Administratieve kant

Irene de Beer is de secretaris van het Ondersteuningsfonds. "Als secretaris behoor ik tot het dagelijks bestuur van het Ondersteuningsfonds. Dit dagelijks bestuur, dat bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris, heeft het recht zelfstandig beslissingen te nemen. De overige leden hoeven officieel dus niet te worden ingeschakeld. Dit doen wij in de praktijk echter wel. Een aanvraag komt meestal via de rayonbestuurder bij mij binnen. Deze aanvraag leg ik voor, in de eerstvolgende vergadering of bij een spoedaanvraag per mail, aan de bestuursleden en vraag naar hun mening. Meestal zit het bestuur op een lijn en kan een besluit snel én democratisch worden genomen. De uitvoering ervan wordt door mij geregeld, terwijl ik ook zorg dat de steun daadwerkelijk bij het lid terecht komt", legt Irene uit. "Ik bereid de vergaderingen voor, notuleer de vergadering, ontvang de aanvragen en regel de uitvoering van de besluiten en communiceer naar de werkorganisatie en vereniging. Het administratieve werk ligt dus bij mij", vat de secretaris samen.

Naast het dagelijks bestuur zijn ook drie algemene bestuursleden lid van het Ondersteuningsfonds. Kees van der Bijl is één van hen. "Als bestuurslid overleg ik met de andere leden van het fonds over aanvragen die binnenkomen. Hierbij bekijken wij gezamenlijk de achtergrond van het lid waarvoor de steun wordt aangevraagd en beoordelen of dit lid de steun daadwerkelijk nodig heeft. Vervolgens besluiten wij de steun wel of juist niet toe te kennen. Ik ben sinds 2023 lid van het Ondersteuningsfonds", legt Van der Bijl uit over zijn functie binnen het Ondersteuningsfonds.

 

Goed initiatief

Cor van Vliet is al langere tijd lid van het Ondersteuningsfonds. Van Vliet is sinds 1998 actief binnen het bestuur van het fonds. "Het Ondersteuningsfonds is een heel goed initiatief waarmee collega's die in de problemen komen geholpen kunnen worden. Ik ben bestuurslid bij het Ondersteuningsfonds en behandel samen met collega's aanvragen van leden voor financiële steun. Daarnaast ondersteunen wij allerlei leuke uitjes zoals bootreizen. Deze activiteiten zijn voornamelijk bedoeld om mensen uit een sociaal isolement te halen en in de gelegenheid te stellen met andere HZC-leden in contact te komen. Leden hebben daarnaast natuurlijk ook gewoon een leuke dag", aldus Van Vliet. "Alle aanvragen worden indien mogelijk besproken tijdens de vier bijeenkomsten die wij per jaar hebben. Aanvragen die direct een antwoord vereisen worden tussendoor via de mail besproken, zodat sneller kan worden gereageerd", vervolgt het bestuurslid.

Het Ondersteuningsfonds schiet collega's die in moeilijkheden verkeren dus te hulp met zowel financiële steun als andere vormen van ondersteuning. Het staat buiten kijf dat het Ondersteuningsfonds haar werk alleen kan doen als het fonds over voldoende middelen beschikt. Het werk van het Ondersteuningsfonds wordt voor een belangrijk deel gefinancierd dankzij giften van HZC-leden en afdelingen. Zij kunnen donaties doen aan het fonds, waarmee zij collega's in moeilijkheden ondersteunen. Daarnaast is het een goede gewoonte binnen HZC om bij activiteiten een loterij te houden waarvan (een deel van) de opbrengst ten goede komt aan het fonds.

HZC-leden die het Ondersteuningsfonds willen steunen kunnen de jaarlijkse oproep in juni/juli in De Machinist afwachten. Natuurlijk kan ieder lid op ieder moment een bijdrage overmaken op IBAN NL08ABNA0545249929 ten name van het Ondersteuningsfonds van Vakvereniging Het Zwarte Corps. Het Ondersteuningsfonds kan haar werk niet doen zonder jouw hulp. Toon jouw solidariteit en vul 

vandaag nog het machtigingsformulier in!!