Loonbetaling tijdens ziekte, cao Beroepsgoederenvervoer

13/10/2021

In de cao Beroepsgoederenvervoer is afgesproken dat de werknemer in het eerste jaar van ziekte recht heeft op loondoorbetaling van 100% van het functieloon. Na het eerste ziektejaar kan het zijn dat het loon zakt naar 70%. Naast de loonbetaling heb je mogelijk recht op een toeslag bovenop je loon.

 

Toeslag

In de cao is afgesproken dat het functieloon in het eerste jaar van ziekte tegen 100% wordt uitbetaald, met daarbovenop de eventuele persoonlijke toeslag (artikel 23) en daar bovenop een toeslag. Deze toeslag bestaat uit het bedrag dat de werknemer gemiddeld gedurende de periode van 52 weken voorafgaande aan de eerste dag van arbeidongeschiktheid (ziektedag) heeft ontvangen aan:

  • ploegendienst- en vuilwerktoeslag;
  • de onregelmatigheidstoeslag van artikel 55;
  • de toeslag voor eendaagse nachtritten.

En daarbij het bedrag dat de werknemer gemiddeld gedurende de periode van 52 weken voorafgaande aan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid heeft ontvangen aan:

  • overuren;
  • zaterdag- en zondaguren voor zover deze de 40 uur per week overschrijden en de toeslagen van 50% en 100% over deze uren.

Het gemiddelde aantal overuren kan niet hoger zijn dan 15 en het totale bedrag van dit onderdeel kan niet meer bedragen dan 48,75% van het functieloon (zijnde de waarde van 15 overuren à 130%). Indien er geen sprake is van een bedrijfsongeval, worden voorts de volgende verminderingen op dit bedrag toegepast: allereerst wordt er een kwart van het gemiddelde aantal overuren afgetrokken. Vervolgens kan het bedrag niet meer bedragen dan 22,75% van het functieloon (zijnde de waarde van 7 overuren à 130%).

De maximale duur van de aanvulling bij ziekte is 52 weken, of, indien het dienstverband dat op de eerste dag ziektedag korter dan een jaar heeft geduurd, maximaal 13 weken.

 

Hoogte loon in het tweede ziektejaar

De aanvulling wordt als het dienstverband op de eerste dag van ziekte langer dan een jaar heeft geduurd, verlengd met een tweede periode van 52 weken, indien de werknemer meewerkt aan zijn re-integratie en tevens een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten waarin in ieder geval is opgenomen een vergoeding voor fysiotherapie, psychologische hulp en de diëtist. De aanvulling wordt ook verlengd tot 104 weken indien de werknemer blijvend volledig arbeidsongeschikt is.

Wanneer de werknemer geen aanvullende ziektekostenverzekering heeft afgesloten, dan is er geen sprake van aanvulling tot 100% van het functieloon in het tweede ziektejaar.

 

Mocht je naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de Servicedesk. Dit kan via 030-6006070 en servicedesk@hzc.nl.