Onderhandelaarsakkoord CAO Afval en Milieu 2014-2015

21/07/2014

De CAO heeft een looptijd van 16 maanden (van 1 september 2014 tot en met 31 december 2015).

 

Loonmutaties

  • 01-09-2014: 1,25 %
  • 01-06-2015: 0,75 %
  • dec-2015: 2,75 % eindejaarsuitkering

 

Arbeidsvoorwaarden
- Flexibele arbeid. Er komt een extra werkgroep Flexibele Arbeid. De werkgroep wordt gevaagd een sectorale visie te ontwikkelen op flexibele arbeidsrelaties en hoe de sector hier mee omgaat. De werkgroep zal aandacht besteden aan het voorkomen van verdringing van reguliere werkgelegenheid.
- De Resultaatafhankelijke uitkering (RAU) van maximaal 3% vervalt met ingang van 1 januari 2015.
- Met ingang van 1 januari 2015 kan de werkgever op bedrijfsniveau een regeling voor collectieve resultaatdeling instellen.
- Mantelzorg. In de Tweede Kamer ligt momenteel een wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet arbeid en zorg. Vooruitlopend op de wetswijziging komt in de cao de een tijdelijke bepaling: de werknemer krijgt het recht op langdurend zorgverlof voor het verrichten van mantelzorg. Dit zorgverlof is onbetaald verlof en aan voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn genoemd in het wetsvoorstel. De tijdelijke bepaling vervalt zodra het wetsvoorstel is aangenomen.
- Niet-Christelijke feestdagen. Werknemers, die lid zijn van een erkende niet-Christelijke religieuze gemeenschap (een erkende religie aanhangen), kunnen 3 x per kalenderjaar vakantie-uren of onbetaald verlof opnemen op een religieuze feestdag. De werkgever stemt in met het verzoek van de werknemer, tenzij het bedrijfsbelang zich daar tegen verzet.

 

Bron: Flexnieuws