Voorkom kwartsstof: Toolbox StofVrijWerken nu beschikbaar

15/04/2016

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert sinds enkele jaren streng op blootstelling aan kwartsstof op bouwplaatsen. Om leden en hun werknemers te informeren over de maatregelen die zij kunnen nemen tegen kwartsstof, heeft TNO de toolbox StofVrijWerken ontwikkeld.

 

Kwarts, oftewel silicumdioxide, is geen bijzondere stof. Het is aanwezig in de meeste natuurlijke gesteenten, dus ook in veel bouwmaterialen, zoals zandsteen, specie, betonsteen en baksteen. Deze materialen zijn op zichzelf niet onveilig, maar de stofdeeltjes die vrijkomen bij het bewerken van deze materialen zijn zeer fijn en niet met het blote oog te zien. Bij het inademen van kwartsstof komen deze onoplosbare deeltjes in de longen. Dit kan longfibrose veroorzaken, oftewel stoflongen. Dit kan op latere leeftijd zorgen voor kortademigheid, hoesten, pijn op de borst, andere longziektes en zelfs kanker.

 

Verantwoordelijkheid

Uit blootstellingonderzoeken die in opdracht van Stichting Arbouw zijn uitgevoerd, is gebleken dat concentraties kwartsstof bij verschillende bewerkingen in de bouw al in een kort tijdsbestek enorm hoog kunnen oplopen. Volgens TNO wordt in de bouw de grenswaarde van 0,075 mg/m3 per dag in zestig procent van de gevallen overschreden. Dit gebeurt voornamelijk bij het storten van zand, de overslag van afval, het vegen van vloeren en bij de mechanische bewerking, zoals het sorteren en breken van bouw- en sloopafval en puin.

 

Bouwend Nederland vindt dat werkgevers het goede voorbeeld moeten geven en hun verantwoordelijk moeten nemen, door integraal toezicht te houden op veiligheid en gezondheid op de bouwplaats. Voor kwarts geldt dan: het voorkomen van (onnodige) blootstelling aan stof. Dit kan door relatief simpele maatregelen, bijvoorbeeld door het vermijden van vegen zonder afzuiging, het bevochtigen van puin voor verwerking of het dragen van adembescherming.

 

Toolbox StofVrijWerken

Om leden en hun werknemers beter te informeren over de gevaren van blootstelling aan kwartsstof en maatregelen om dit te voorkomen, heeft de toolbox StofVrijWerken ontwikkeld, met input van onder andere Bouwend Nederland en Arbouw. Deze toolbox bevat informatie over het juiste gebruik van beheersingsmaatregelen bij het bewerken en verwerken van kwartshoudende materialen.

 

Bron: Arboportaal