Uw werkgever gaat failliet. Wat nu?

10/01/2017

Het gebeurt helaas regelmatig dat leden van ons werkzaam zijn bij een onderneming, die failliet gaat. Er komen dan veel vragen en problemen op de werknemers af, zoals bijvoorbeeld: krijg ik mijn loon wel uitbetaald, wat gebeurt er met mijn nog niet uitbetaalde overuren en wat gebeurt er met mijn vakantiedagen, die ik nog niet opgenomen heb? Daarom geven we u algemene informatie, die van toepassing is als uw werkgever failliet gaat.

 

Opzegging

Een failliete werkgever verliest de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen dat onder het faillissement valt. Er wordt een curator benoemd, die het beheer krijgt over het (resterend) vermogen, teneinde het voor de schuldeisers te vereffenen. Deze curator zegt meestal onmiddellijk de arbeidsovereenkomsten op van alle werknemers, die bij de failliete onderneming in dienst zijn. De curator heeft hiervoor geen vergunning van het UWV nodig, zoals wel geldt bij het reguliere ontslagrecht. Bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst gelden bovendien geen opzeggingsverboden. Dus ook al is de werknemer ziek, hij mag toch opgezegd worden.

Bij de opzegging moet de curator wel de opzegtermijn, die geldt volgens arbeidsovereenkomst, CAO of wet, in acht nemen, met dien verstande dat de opzegtermijn maximaal zes weken is. De curator kan de werknemer verplichten om de gehele of gedeeltelijke opzegtermijn door te werken, als dit nodig is voor de afwikkeling van het faillissement.

 

Achterstallige vorderingen

Vaak kon de werkgever, die failliet is gegaan, de laatste maanden het loon al niet meer aan de werknemers uitbetalen.

Gelukkig is in de Werkloosheidswet een regeling opgenomen, die bepaalt dat het UWV onder bepaalde voorwaarden het loon dat u nog te goed heeft, overneemt tot maximaal 13 weken voor de opzegdatum. Hieronder vallen ook overuren, onkostenvergoedingen, 13de maand en ADV-uren.

Verder is in deze regeling bepaald dat het loon over de opzegtermijn (maximaal 6 weken) overgenomen wordt. Ook is bepaald dat over maximaal 1 jaar voor het einde van uw dienstverband het loon over vakantiedagen, vakantietoeslag, pensioenpremie en bijdragen aan het tijdspaarfonds overgenomen wordt.

Het is dus belangrijk om – als uw werkgever failliet is gegaan – hiervan direct melding te doen bij het UWV. Als u zich te laat meldt met uw vorderingen, wordt het mogelijk niet meer overgenomen.

Als u nog een vordering heeft op uw failliete werkgever, die buiten deze regeling van de Werkloosheidswet valt, bijvoorbeeld loon over een periode die langer geleden is dan 13 weken voor de opzegdatum, moet u deze vordering rechtstreeks bij de curator indienen. Alleen als de boedel toereikend is, zullen deze vorderingen voldaan worden. Vaak is dit niet meer het geval.

 

Recht op WW-uitkering

Als de opzegtermijn voorbij is en u nog geen nieuwe baan gevonden heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering, voor zover u aan alle voorwaarden voldoet. U kunt deze WW-uitkering aanvragen op www.werk.nl.

 

Onze hulp inschakelen

Als uw werkgever failliet gaat, adviseren wij u om meteen contact op te nemen met HZC. Ook als uw werkgever surséance van betaling heeft (tijdelijk uitstel van betaling, waarbij een bewindvoerder is benoemd) of anderszins verkeert in een blijvende toestand van opgehouden te betalen – de werkgever is bijvoorbeeld met de noorderzon verdwenen en/of voor u onbereikbaar – adviseren wij u om contact op te nemen met HZC.

 

Door: A. Stuyt