Wat als je werkgever failliet gaat

Stel, je merkt al een poosje dat de betalingen van het salaris wat vertraagd overgemaakt worden, het rammelt met de overuren die betaald moeten worden, je pensioenpremies worden ook niet meer of na enige vertraging betaald aan het pensioenfonds. Leveranciers hangen vaker boos aan de telefoon, goederen worden teruggehaald en de belastingdienst toont opeens toenemende interesse in het bedrijf. Dit zijn allemaal signalen dat het op het financiële vlak niet goed gaat bij je werkgever.

Gelukkig hebben we een vangnet in Nederland om de schade enigszins op te vangen. Het belangrijk dat je je zo snel mogelijk bij ons meldt als je merkt dat er vertraging ontstaat in de loonbetalingen. Wij kunnen stappen nemen om te zorgen dat je alsnog je geld krijgt. Wacht niet te lang. Laat de schuld van je werkgever aan jou (waaronder ook je verlofrechten, overuren en onkosten) niet te ver oplopen, want dat maakt de kans groter dat je ooit van de koude kermis thuiskomt en een deel van je rechten ziet verdampen.

 

Faillissement

Als er twee schuldeisers zijn, kunnen ze gezamenlijk het faillissement van een werkgever aanvragen. Het kan ook zijn dat het bedrijf zelf inziet dat het niet langer gaat en zelf de aanvraag tot faillietverklaring doet bij de rechtbank. Een bedrijf kan ook surséance (dat is uitstel) van betaling aanvragen bij de rechtbank. Er zijn ook bedrijven die van de ene dag op de andere de deuren gesloten houden en onbereikbaar worden voor schuldeisers en personeel, oftewel met de noorderzon vertrekken. Officieel horen ze hun betalingsonmacht te melden bij de instanties, zoals de belastingdienst en het UWV.

De rechter-commissaris oordeelt over de faillissementsaanvraag en stelt bij de uitspraak een curator aan. Dit is een advocaat die is gespecialiseerd in het faillissementsrecht. De curator zal alle lopende zaken van het failliete bedrijf afwikkelen. Hij probeert zoveel mogelijk gelden binnen te halen om de schulden te voldoen, lopende orders af te wikkelen maar ook eventueel het bedrijf te laten doorstarten.

Hij is ook degene die je ontslag zal aanzeggen. Je hebt meestal recht op een opzegtermijn. Hoe lang deze termijn is, wordt bepaald door de cao of de wet, maar is gemaximeerd op zes weken. UWV Vanwege je loontegoed en het ontslag meld je je bij het UWV en vraag je een uitkering wegens betalingsonmacht aan. Die moet je binnen 26 weken na het ontstaan van de betalingsachterstand hebben ingediend. Via deze uitkering kan het UWV de loonbetalingsplicht van je werkgever overnemen.

Hieronder valt:

 • Het achterstallige loon over maximaal 13 weken tot aan de opzegdatum (maximaal 150 procent van het maximum dagloon);
 • Het loon over de eventuele opzegtermijn over maximaal 6 weken;
 • Het vakantiegeld over maximaal 1 jaar, gerekend vanaf het einde van de opzegtermijn (maximaal 150 procent tot van het maximum dagloon);
 • Je opgebouwde maar niet opgenomen vakantiedagen over maximaal een jaar;
 • Je gemaakte maar niet uitbetaalde overuren tot maximaal 13 weken achterstallig;
 • De eindejaarsuitkering of 13e maand naar rato over maximaal 13 weken achterstallig tot einde opzegtermijn;
 • Gemaakte onkosten tot maximaal 13 weken achterstallig;
 • De door de werkgever niet afgedragen pensioenpremie over maximaal 1 jaar, gerekend vanaf einde opzegtermijn.

het UWV betaalt binnen 4 weken na ontvangst van het aanvraagformulier een voorschot op achterstallig loon. Het kan voorkomen dat je tijdens de opzegtermijn moet doorwerken. Heb je een andere baan gevonden en kan je daar starten terwijl je opzegtermijn nog bezig is, dan moet je de curator om toestemming vragen om eerder weg te kunnen.

Als je nog een vordering hebt op jouw failliete werkgever, die buiten deze regeling van de Werkloosheidswet valt, bijvoorbeeld loon over een periode die langer geleden is dan 13 weken voor de opzegdatum, moet je deze vordering rechtstreeks bij de curator indienen. Alleen als de boedel toereikend is, zullen deze vorderingen voldaan worden. Vaak is dit niet meer het geval.

Heb je na afloop van de opzegtermijn nog geen ander werk hebben gevonden, dan kun je aansluitend een WW-uitkering aanvragen.

 

Ons advies

 • Maak kopieën van het ingediende aanvraagformulier. Zo kun je de uitkering door HZC laten controleren;
 • Maak overzichten van je verlofdagen, overuren en al je tegoeden;
 • Neem contact op met onze Servicedesk als je nog vragen hebt over dit onderwerp.