Heb ik recht op transitievergoeding?

Bij ontslag krijgt je een financiële vergoeding van je werkgever. Dit heet de transitievergoeding. Voorwaarde is dat het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten bij je werkgever ligt. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers.

 

Recht op een vergoeding bij ontslag
Wil de werkgever je ontslaan? Dan heb je recht op een transitievergoeding. Dit geldt ook als je tijdelijke contract niet wordt verlengd. Je hebt ook recht op een transitievergoeding als je zelf ontslag neemt of een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengt, vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van jouw werkgever.

Je kunt de transitievergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Je bent niet verplicht om de vergoeding hiervoor te gebruiken.

 

Hoogte transitievergoeding
De hoogte van de transitievergoeding als je wordt ontslagen hangt af van je maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2023  maximaal € 89.000 bruto. Als jouw jaarsalaris hoger is dan € 89.000, is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. 

 

Uitbetaling transitievergoeding
De wet regelt niet wanneer de transitievergoeding moet zijn betaald. Wel staat in de wet dat je recht hebt op wettelijke rente. Dit recht gaat in vanaf 1 maand na het einde van de arbeidsovereenkomst. De werkgever doet er dus verstandig aan om voor die tijd de transitievergoeding te hebben betaald.
 
Betaalt de werkgever de transitievergoeding niet? Dan dien je een claim in bij de rechter over het niet-betalen van de transitievergoeding. Dit doe je binnen 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. 

 

Geen recht op een transitievergoeding bij ontslag
In de volgende gevallen heeft je geen recht op een transitievergoeding:

  • je bent ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf;
  • bij je ontslag ben je nog geen 18 jaar en je hebt gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt;
  • je bent ontslagen omdat je de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • je werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling (‘surseance van betaling’) of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;
  • in jouw cao is een voorziening voor een transitievergoeding opgenomen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen;
  • als je een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd);
  • als je werkgever je een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat het tijdelijk contract afloopt;
  • als de werkgever je aanbiedt het tijdelijk contract te verlengen, voordat je contract afloopt. Het maakt niet uit of je het aanbod accepteert.

Vergoeding bij ernstige verwijtbaarheid van uw werkgever
Is je ontslag ernstig te verwijten aan je werkgever? Dan kan de kantonrechter een aanvullende vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding.

Overgangsregeling: transitievergoeding en lopende afspraken
Bestaan er lopende collectieve of individuele afspraken over vergoedingen of andere voorzieningen bij ontslag? En had je daar bij ontslag op of na 1 juli 2015 recht op? Dan kan het zijn dat deze afspraken tijdelijk voorgaan en je nog geen recht heeft op een transitievergoeding.

Andere collectieve afspraken en individuele afspraken
Had je per 1 juli 2015 recht op vergoedingen en/of voorzieningen op basis van afspraken die niet met verenigingen van werknemers zijn gemaakt (maar bijvoorbeeld met de ondernemingsraad)? Of op basis van afspraken tussen jou en je werkgever? Dan moet je kiezen tussen de transitievergoeding of de vergoedingen en/of voorzieningen volgens die afspraken.

Je werkgever moet je informeren over de hoogte van de transitievergoeding en op welke vergoedingen en/of voorzieningen je recht heeft.
Kies je voor de transitievergoeding? Dan moet je uiterlijk binnen 4 weken nadat je de informatie hebt ontvangen, schriftelijk afstand doen van jou recht op de vergoedingen en/of voorzieningen. Doet je dit niet, dan vervalt jouw recht op de transitievergoeding.

Informeert jouw werkgever je niet over de hoogte van de vergoedingen en/of voorzieningen en heb je afstand gedaan van je recht daarop? Dan kun je jouw beslissing binnen 4 weken schriftelijk herroepen.

Informeert je werkgever je niet over de hoogte van de vergoedingen en/of voorzieningen en doe je geen afstand van jouw recht daarop? Dan heb je zowel recht op de transitievergoeding als op de vergoedingen en/of voorzieningen.

Deze overgangsregeling geldt net zo lang als de afspraken tussen jou en je werkgever lopen. Als de geldende afspraken op of na 1 juli 2015 zijn verlengd of gewijzigd, geldt  de overgangsregeling niet meer. In dat geval heb je dus zowel recht op de transitievergoeding als op een eventuele vergoeding en/of voorziening op basis van gemaakte collectieve of individuele afspraken.

Persoonlijk overzicht maken als je ontslag krijgt
Als je werkloos wordt, komt er veel op je af. Wil je weten wat je nog meer moet regelen? En waar je recht op hebt? Vul dan een paar vragen in over werkloos worden en krijg een persoonlijk overzicht.

 

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met de HZC Servicedesk via 030-6006070 of mail naar servicedesk@hzc.nl