De PAWW (derde ww-jaar)

12/03/2018

Wat betekent PAWW eigenlijk?

PAWW staat voor Private Aanvulling WW en WGA. Het is de door vakbonden en werkgevers geregelde reparatie van de oude werkloosheidsuitkering en loongerelateerde WGA-uitkering. Hierdoor wordt het recht op een uitkering na betaalde arbeid weer verlengd tot het oude niveau.

 

Voor wie is de PAWW uitkering bedoeld?

De PAWW is bedoeld voor werknemers die werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken. Vanaf een arbeidsverleden van meer dan 10 jaar wordt uitkeringsduur voor de PAWW opgebouwd, naast de uitkeringsduur voor de WW. Ook jongere werknemers profiteren van de reparatie.

 

Wie komt in aanmerking voor een PAWW uitkering?

Werknemers met een WW- of WGA-uitkering maken mogelijk na afloop van de gewone WW of de loongerelateerde WGA aanspraak op de PAWW. Dat is wel aan regels verbonden. Voorwaarde is dat de werknemer valt onder een cao waarin de PAWW is afgesproken die door het ministerie algemeen verbindend is verklaard.

 

Behoudt de werknemer de PAWW als hij een andere baan krijgt?

De aanspraak op PAWW duurt voort als ook de nieuwe baan onder een cao valt waarin de PAWW (de aanvulling op de WW/WGA) is afgesproken. Als in die nieuwe baan geen cao-afspraak geldt voor de PAWW, vervalt ook de aanspraak op PAWW als de werknemer dan werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Met andere woorden: er is niet een individuele spaarpot voor PAWW die kan worden meegenomen naar een nieuwe werkgever. Echter, wordt daarna opnieuw van werkgever gewisseld en is bij die nieuwe werkgever de PAWW weer wél afgesproken, dan volgt wel degelijk aanvullende WW mocht er ontslag volgen. Overigens de (eventueel tussenliggende jaren zoals hier boven geschetst) die zijn gewerkt bij de niet-aangesloten werkgever tellen wèl mee voor de opbouw van de PAWW.

 

Op welk moment maakt een werknemer aanspraak op de PAWW uitkering?

De aanvulling op de WW/WGA via de PAWW start als de WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering via UWV stopt én de werknemer op de laatste dag nog niet volledig betaald werk heeft gevonden. Let op, dit geldt alleen voor werknemers die volgens de oude wetgeving (2015) nog recht zouden hebben gehad op een wettelijke uitkering die nog (enige tijd) had doorgelopen. Er is geen sprake van terugwerkende kracht.

 

Wat kost de PAWW?

De PAWW wordt betaald via een zogenoemd omslagstelsel. De werknemer betaalt een bijdrage voor de deelname aan de PAWW-regeling. Die bijdrage varieert van 0,2 % van het brutoloon (in 2017) tot 0,6% in 2022. De percentages voor 2019 tot en met 2022 zijn nog niet vastgesteld. Het staat wel vast dat het niet meer mag zijn dan 0,75%.

 

 

 

Wat betekent dit in euro’s?

Wat de PAWW precies kost in euro’s wordt duidelijk in onderstaand schema. De bedragen zijn voorbeelden.

           Netto bijdrage >

Bruto maandloon

            v

0,2%

0,3%

0,4%

0,6%

1.750

2

3

4

6

2.925

3

4,5

6

9

4.475

5

7,5

9

14

Bijdragen in euro’s.  Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

 

De bijdrage van de werknemer start vanaf het moment dat een verzamel-cao over de PAWW-afspraken is ingegaan. Dat moment is ook zichtbaar op de website van de SPAWW. De bijdrage is gebaseerd op het brutoloon inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, toeslagen etc. De bovengrens is bepaald op het maximum dagloon.

 

Hoe wordt de hoogte van de PAWW bijdrage bepaald?

De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks in november vastgesteld door het bestuur van Stichting PAWW in overleg met Stichting van de Arbeid. De verwachte uitkeringen in het volgende kalenderjaar zijn daarvoor uitgangspunt.

 

Hoe verloopt de overgang van UWV naar de PAWW voor de werknemer?

De werknemer moet zich in de laatste 4 weken van zijn/haar WW/loongerelateerde WGA-uitkering aanmelden op de site van Stichting PAWW. Doet hij/zij dit op tijd, dan kan de PAWW aansluiten op de WW/loongerelateerde WGA –uitkering, waardoor een onderbreking van de uitkering wordt voorkomen. Na aanmelding kan Stichting PAWW (via haar uitvoerder Raet) om aanvullende gegevens vragen voor de beoordeling van de uitkering. Hiervoor houdt Raet zich vanzelfsprekend aan de privacyregels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Ik ben straks werkloos. Heb ik dan recht op de PAWW?

De PAWW kan voor jou gelden als je werkgever is aangesloten bij een verzamel-cao in het kader van de PAWW. Belangrijk is dat, om de PAWW te ontvangen, dezelfde verplichtingen gelden als voor de gewone WW: je bent verplicht te solliciteren, je moet passend werk aanvaarden en je moet jouw inkomsten opgeven.

 

Wat repareert de PAWW?

De ingevoerde kabinetsregeling leidt tot een versobering van je wettelijke WW. Daardoor bouw je langzamer WW rechten op. Bovendien is de maximale WW flink korter geworden.

Iedereen die meer dan 10 jaar gewerkt heeft bouwt vanaf 2016 nog maar een halve maand WW recht op per gewerkt jaar. Dat was voor 2016 voor iedereen een hele maand per gewerkt jaar. Dat betekent dan dus voor elke twee jaar die je vanaf 2016 werkt een maand minder opbouw van WW recht. Ook jongeren die nu nog niet langer dan 10 jaar hebben gewerkt, gaan hier op termijn last van krijgen.

Daarbij wordt de maximale lengte van je WW voor iedereen teruggebracht. Afhankelijk van hoeveel jaar je hebt gewerkt, kon je maximaal 38 maanden recht op WW hebben. Dat maximale recht is nu verkort tot 24 maanden. Mensen die voor 2016 al meer dan 24 maanden WW rechten hadden opgebouwd raken een deel van hun recht kwijt.

Dit alles betekent dat er een gat ontstaat in vergelijking met de oude situatie. Dat gat kan oplopen tot wel 14 maanden. Hoe groot dat gat precies is, is niet voor iedereen hetzelfde. Ook doordat er nog overgangsmaatregelen zijn. Uiteindelijk gaat iedereen die nu of in de toekomst langer dan 10 jaar heeft gewerkt, last krijgen van de versobering. De PAWW repareert het gat tussen de oude en de nieuwe situatie.

 

Welke cao’s vallen onder de PAWW?

Kort nadat het ministerie van SZW een verzamel-cao algemeen verbindend verklaart, is de PAWW-afspraak van kracht. Stichting PAWW publiceert op haar website www.spaww.nl welke cao’s onderdeel uitmaken van de PAWW en welke ingangsdatum daarvoor geldt.

 

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor de PAWW?

Werknemers moeten zich 4 vier weken voor het einde van de WW/WGA melden bij SPAWW via het portaal. Meer informatie daarover te lezen op www.SPAWW.nl

 

Krijg ik een PAWW-uitkering als ik werkloos werd vóórdat mijn werkgever bij de PAWW-regeling is aangesloten?

Nee, helaas. Als jouw werkgever op dat moment nog niet verbonden was aan de PAWW-regeling kom je niet in aanmerking voor een PAWW-uitkering.