Aantal ongevallen neemt af bij leden Vereniging Afvalbedrijven

05/06/2018

Sinds tien jaar registreert de Vereniging Afvalbedrijven ongevallen die zich voordoen bij haar leden. Meer focus op veilig werken werpt zijn vruchten af. Het aantal ongevallen daalt gestaag. Uit eerste cijfers over 2017 blijkt dat deze trend zich voortzet.

 

De Vereniging Afvalbedrijven (VA) wil veilig en gezond werken binnen de afvalsector naar een hoger plan tillen. Om calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen, is het nodig kennis te hebben van de risico's die zich voordoen bij bedrijven evenals bij het werken met afvalstoffen. Ook is het belangrijk deze kennis met elkaar te delen. Ongevallen die zich hebben voorgedaan binnen de bedrijven, worden door de leden onderling besproken en geëvalueerd, met als doel hiervan te leren en in de toekomst dergelijke voorvallen te voorkomen.

 

Dalende trend

Sinds 2006 zet de VA elk jaar een ongevallenenquête uit onder haar leden. Bekeken over die tien jaar, neemt het aantal ongevallen af. In 2006 hebben gemiddeld 124 verzuimongevallen plaatsgehad; in 2016 hebben gemiddeld 107 ongevallen met verzuim plaatsgevonden. Verder is helaas gemiddeld 1 dodelijk ongeval per jaar te betreuren. Dat zijn nog steeds te veel ongevallen en het benadrukt het belang van aandacht voor gezond en veilig werken in de sector.

Toch is het goed om stil te staan bij de dalende trend. Gezond en veilig werken heeft steeds meer aandacht binnen de bedrijven en dat blijkt niet zonder resultaat. Naast technische maatregelen, bijvoorbeeld een betere inrichting van installaties, beter materiaal en materieel, zetten de bedrijven preventieve maatregelen in om de veiligheid en arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ze zorgen voor een veilige werkomgeving, beschermende kleding en andere beschermingsmiddelen, voeren arbozorgsystemen in en organiseren veiligheidstrainingen en bewustwordingscampagnes.

 

Oorzaken ongevallen

De jaarlijkse ongevallenenquête geeft ook inzicht in de oorzaken van ongevallen. Op basis van deze informatie kan de sector bijvoorbeeld besluiten tot een branchebrede aanpak van de risico’s of overgaan tot actie voor een specifieke oorzaak. De afgelopen jaren is de branche vooral geconfronteerd met ongevallen veroorzaakt door struikelen of uitglijden, beknelling, (hete) vallende voorwerpen, en prik- en snij-incidenten.

 

Bron: Vereniging Afvalbedrijven