Algemene informatie WW

Werkzoekenden kunnen bij het UWV terecht voor het vinden van werk of het aanvragen van een WW-uitkering. Een WW-uitkering moet je online aanvragen op Werk.nl. Je hebt daarvoor een DigiD nodig. Je kunt de WW-uitkering aanvragen vanaf 1 week voordat je werkloos wordt. Inschrijven als werkzoekende bij het UWV is niet nodig. Zolang je een WW-uitkering krijgt, ben je automatisch ingeschreven. Voor de WW-uitkering geldt dat je binnen een week, na de eerste dag dat je werkloos bent, de WW-uitkering moet hebben aangevraagd. Ben je later, dan krijg je waarschijnlijk een korting op jouw uitkering. Je moet de WW-uitkering dus aanvragen in de periode van 1 week voor de eerste dag dat je werkloos bent geworden tot 1 week na deze eerste dag van werkloosheid. 

 

Duur WW-uitkering

Als iemand voldoet aan de wekeneis (je moet 26 weken gewerkt hebben in de laatste 36 weken voorafgaand aan de werkloosheid), dan is er in principe recht op een uitkering van 3 maanden. De hoogte van de uitkering is de eerste twee maanden 75% van het laatstverdiende loon, daarna 70%. Heb je langer recht op WW-uitkering dan 3 maanden, dan blijft de hoogte van de uitkering 70% van het laatstverdiende loon. Als iemand aan de jareneis voldoet (je hebt de laatste 5 kalenderjaren voordat je werkloos werd tenminste 4 kalenderjaren gewerkt), dan is er recht op een verlengde uitkering. De duur van de verlengde uitkering is afhankelijk van leeftijd en arbeidsverleden. Vanaf 2019 is de WW-uitkering nog maximaal 2 jaar. Verder geldt vanaf 1 januari 2016 dat werknemers in de eerste 10 jaar van hun werkzame leven per gewerkt jaar één maand WW-recht opbouwen en daarna per gewerkt jaar een halve maand. WW-rechten, die al zijn opgebouwd voor 1 januari 2016, blijven tellen voor één maand. Er zijn sectoren waarin het 3e WW-jaar is gerepareerd, hiervoor betalen werknemer en werkgever een premie. Dit is onder andere het geval bij de cao GGI, de cao Bouw en Infra en de cao Railinfra. Of dit ook voor jou geldt, kun je navragen bij de HZC-Servicedesk. Let op; de uitkering gedurende het 3e WW jaar moet actief worden aangevraagd!

 

Dagloongarantie

Als je een lager betaalde functie aanneemt en daaruit werkloos wordt of wanneer je vanuit de WW gaat werken in een lager betaalde functie, kun je een dagloongarantie krijgen. Dat betekent dat het UWV jouw WW-uitkering zal baseren op jouw vroegere (en dus hogere) dagloon. Dit voorkomt dat je een lagere WW-uitkering krijgt als je opnieuw werkloos raakt. De dagloongarantie geldt alleen: Van baan naar baan en daarna WW Bent je van de ene werkgever in dienst gekomen bij een andere werkgever? En wordt je daarna werkloos? Dan gelden de volgende voorwaarden voor het garantiedagloon WW:

  • Je hebt minimaal 1 jaar bij jouw vorige werkgever gewerkt;
  • Aansluitend op deze baan heb je 1 of meer banen gehad waardoor je toen niet werkloos bent geworden;
  • Jouw laatste baan is geëindigd binnen 54 weken na de beëindiging van jouw vorige baan met een hoger loon.

 

Voorwaarden dagloongarantie als je vanuit de WW gaat werken

Ga jij vanuit de WW aan de slag bij een werkgever en wordt je daarna weer werkloos? Dan gelden de volgende voorwaarden voor het garantiedagloon:

  • Je hebt minimaal 1 jaar gewerkt in jouw oude baan voordat je werkloos werd.
  • Na deze baan had je recht op een WW-uitkering.
  • Je gaat in een nieuwe baan werken waardoor jouw WW-uitkering eindigt.
  • Je wordt werkloos, jouw vorige WW-uitkering wordt niet voortgezet, maar je hebt wel recht op een nieuwe WW-uitkering;
  • Deze nieuwe uitkering start binnen 1 jaar na het begin van de vorige WW-uitkering.

 

Wijzigingen in jouw situatie tijdens de WW

Wijzigingen moet je altijd doorgeven! Als jij er een paar dagen tussenuit gaat, met vakantie gaat, naar het buitenland vertrekt om een andere reden dan vakantie, je vindt werk, je werkt wisselende uren, je gaat verhuizen, je wordt ziek of je bent beschikbaar voor minder uren. Deze veranderingen geef je door met het Wijzigingsformulier WW via Mijn UWV op www.uwv.nl/werkloos. Kun je de wijzigingen niet online doorgeven, neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers via 088-8989 9294 Als je de wijzigingen niet of niet op tijd doorgeeft, kan dit gevolgen hebben voor jouw WW-uitkering. Je krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Ook kan het zijn dat je een deel van jouw uitkering moet terugbetalen. In het ergste geval kan het UWV zelfs besluiten om aangifte te doen bij het OM (bij fraude).

 

Verwijtbaarheid WW

Je bent verwijtbaar werkloos als aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt of jou anderzijds een verwijt kan worden gemaakt ten aanzien van het ontstaan van de werkloosheid. Dit zal het geval zijn als er sprake is van een ontslag op staande voet waartegen jij je niet verzet, bij een ontbinding vanwege dringende redenen of bij anderszins verwijtbaar handelen. In andere situaties waarbij het ontslag aangezegd is door de werkgever zal normaal gesproken geen sprake zijn van een verwijtbaar ontslag. Let op! Er is ook in de meeste gevallen sprake van een verwijtbaar ontslag als jij zelf ontslag neemt bij een werkgever.

 

Sollicitatieplicht

Iemand, die een WW-uitkering ontvangt, is verplicht om te solliciteren, in de regel 4 sollicitaties per 4 weken. Afspraken over het aantal sollicitatie-inspanningen, worden met UWV gemaakt. Hier moet jij je ook aan houden! Alleen als iemand binnen een jaar na aanvang van de WW-uitkering recht op AOW krijgt, is hij niet verplicht om te solliciteren.

 

WW en ziektewet

Wordt jij ziek vanuit een WW-uitkering, dan leidt dat de eerste 13 weken van ziekte niet tot verschuiving van de einddatum van het recht op WW. Tijdens de eerste 13 weken van ziekte loopt jouw WW-uitkering namelijk gewoon door. Alleen als de ziekteperiode langer dan 13 weken duurt, dan krijg je vanaf dat moment Ziektewetuitkering en schuift de einddatum van de WW-uitkering op met het aantal weken dat je een Ziektewetuitkering hebt gehad. Voorbeeld: als jij tijdens de WW-uitkering 20 weken ziek bent, dan schuift de einddatum van jouw WW-uitkering op met (20 – 13) 7 weken.

 

Cao Bouw en Infra

Ben jij werkloos geworden vanuit de cao Bouw en Infra, neem dan contact op met de HZC-Servicedesk. Je hebt dan namelijk recht op de premievrije bijboeking van het ouderdomspensioen gedurende maximaal de eerste 6 maanden. Bovendien kan de Servicedesk jou informeren over een eventuele vrijwillige voortzetting van (een deel van) de pensioenregeling.

 

Boete en maatregelen

Als de verplichtingen van de WW niet worden nageleefd, dan heeft het UWV de mogelijkheid om een boete op te leggen of een maatregel in te stellen. Het kan zijn dat het UWV de uitkering kort met een bepaald percentage voor een bepaalde tijd. De hoogte van de korting en de duur daarvan, hangt af van de verplichting(en) die niet is/zijn nagekomen.

 

Heb je specifieke vragen over jouw situatie? Neem dan contact op met de servicedesk. Dit kan telefonisch via 030-600 60 70 of per mail.