Mag mijn werkgever vakantiedagen inhouden tijdens ziekte?

Ook als je ziek bent, mag je als werknemer op vakantie. Maar voordat je jouw vakantie gaat boeken moet je dit wel eerst overleggen met je werkgever en de bedrijfsarts. Jouw vakantieverzoek dien je op de gebruikelijke manier in bij je werkgever. De bedrijfsarts kan daarna de opdracht krijgen om te onderzoeken of er medische bezwaren zijn tegen je vakantieplannen. Als die bezwaren er niet zijn, dan kun je concrete vakantieplannen maken.

 

Maar hoe zit het nu met het inhouden van je vakantiedagen als je ziek bent? Mag jouw werkgever dat zomaar doen?

Dit hangt ervan af of je al aan het re-integreren bent. Als dit niet het geval is, mag jouw werkgever alleen vakantiedagen inhouden nadat je hiermee zelf akkoord bent gegaan. Ben je wel aan het re-integreren? Dan mag de werkgever gewoon verlof inhouden. Je werkgever mag onder omstandigheden bovenwettelijke vakantiedagen tijdens je ziektedagen inhouden, ook als je niet op vakantie gaat. Dit betekent dat je vakantiedagen vervallen tijdens je ziekte. Dit geldt echter alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen.

 

Wat zijn nu precies bovenwettelijke vakantiedagen?

Op grond van de wet heeft iedere werknemer in Nederland recht op een minimumaantal vakantiedagen. Op hoeveel vakantiedagen je recht hebt, hangt af van de omvang van je arbeidsovereenkomst. Het aantal wettelijk vakantiedagen kun je gemakkelijk zelf uitrekenen door het aantal contracturen te vermenigvuldigen met vier. Als je bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst hebt voor 40 uur per week, dan heb je in ieder geval recht op het minimum van 160 vakantie-uren. Dit betekent dat je per jaar minstens 20 vakantiedagen moet krijgen.

Het is goed mogelijk dat je op grond van je arbeidsovereenkomst of cao recht hebt op 25 vakantiedagen per jaar. Als je 40 uur per week werkt, heb je dus 5 bovenwettelijke vakantiedagen. Je werkgever mag dan alleen deze 5 bovenwettelijke vakantiedagen inhouden tijdens de periode dat je ziek bent, maar dat mag echter alleen in bepaalde omstandigheden.

 

Wanneer mag je werkgever de vakantiedagen verrekenen met je ziektedagen?

In de arbeidsovereenkomst of cao kan zijn afgesproken dat een bepaald aantal ziektedagen op je bovenwettelijke vakantiedagen mag worden ingehouden. Bovendien mogen alleen de bovenwettelijke vakantiedagen worden verrekend die in het lopende jaar zijn opgebouwd. Je werkgever kan dus niet met je afspreken deze nog op te sparen of in eerdere jaren opgespaarde vakantiedagen met ziektedagen te verrekenen. Wanneer in je arbeidsovereenkomst of cao is opgenomen dat een bepaald aantal bovenwettelijke vakantiedagen met ziektedagen mag worden verrekend, kun je daar niets aan doen. Je zult je erbij neer moeten leggen.

Wanneer in je arbeidsovereenkomst of cao niets is opgenomen over het verrekenen van ziektedagen met vakantiedagen, dan zal je werkgever jou om toestemming moeten vragen om de ziektedagen met vakantiedagen te verrekenen. Geef je geen toestemming dan mag je werkgever niet verrekenen. Let wel op; je werkgever kan in dat geval je vakantieverzoek afwijzen. Wanneer je met verrekening van je ziektedagen met bovenwettelijke vakantiedagen instemt, mogen de ziektedagen die in andere jaren zijn opgebouwd ook worden verrekend. Buiten deze twee gevallen mag je werkgever geen vakantiedagen met ziektedagen verrekenen.

 

Ziek tijdens vakantie

Als je ziek wordt tijdens je vakantie, moet je je ziekmelden bij je werkgever. De werkgever kan dan om een artsenverklaring vragen, waaruit blijkt dat je echt ziek bent. Deze dagen zijn dan ziektedagen en mogen niet van je wettelijke vakantiedagen afgeschreven worden. Je bovenwettelijke vakantiedagen mogen in bepaalde gevallen wel worden ingehouden. Hierover moet dan wel vooraf, in de arbeidsovereenkomst of cao, afspraken zijn gemaakt.

 

Contact HZC

Ontdek je na je vakantie dat je werkgever zonder jouw toestemming verlofdagen tijdens ziekte heeft ingehouden? Of heb jij vragen over ziekte en vakantiedagen? Wij kunnen je hier natuurlijk bij helpen. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met onze Servicedesk, dit kan per mail of via 030-600 60 70.