Eindejaarsuitkering arbeidsongeschikten cao Bouw vanuit Aanvullingsfonds 2016

(Ex)-Werknemers die voor 1 januari 2016 arbeidsongeschikt raken vanuit de cao bouwnijverheid, en een WAO-uitkering of een IVA-uitkering  (inclusief WGA 80-100% arbeidsongeschikten) ontvangen, hebben recht op een eindejaarsuitkering.

 

U was voorheen werkzaam onder de werkingssfeer van de CAO voor de Bouwnijverheid. In die CAO is geregeld dat onder bepaalde voorwaarden bij arbeidsongeschiktheid recht bestaat op een eindejaarsuitkering uit het Aanvullingsfonds. Arbeidsongeschikt wil hier zeggen dat u in hetjaar waarop de eindejaarsuitkering betrekking heeft een uitkering ontvangt op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (hierna: WIA). Er bestaat alleen recht op de eindejaarsuitkering als sprake is van arbeidsongeschiktheid in de klasse 80-100%. Deze regeling is niet meer van kracht voor (ex)-werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn geraakt na 31 december 2015 

 

Voor het recht op de eindejaarsuitkering moet sprake zijn van;

• zogenoemde volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid (aangevangen voor 1 januari 2016). In de WIA is in dat geval sprake van de Inkomensvoorziening voor Volledige en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA-uitkering), of;

• niet duurzame arbeidsongeschiktheid. In de WIA is in dat geval sprake van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, maar dan alleen bij een 80 - 100% (WGA-uitkering).

 

Bent u gedurende het  jaar het recht op een IVA of een WGA-uitkering 80 - 100% verloren, dan bestaat er recht op een gedeeltelijke eindejaarsuitkering. Ontvangt u in verband met hulpbehoevendheid een verhoogde IVA- of WGA uitkering, dan hebt u geen recht op een eindejaarsuitkering.

 

U hoeft voor deze regeling enkel een aanvraag te doen als aan u op of na 1 januari 2006 een IVA of WGA-uitkering 80 - 100% is toegekend. Als u een WAO-uitkering ontvangt bij een arbeidsongeschiktheid van tenminste 35% dan hoeft u geen aanvraag in te dienen. De uitkering zal dan automatisch worden vastgesteld op basis van de gegevens die worden aangeleverd door het UWV.

 

Om het recht op de eindejaarsuitkering te kunnen laten beoordelen hebben wij enkele gegevens van u nodig. U kunt die gegevens jaarlijks vanaf 1 november sturen aan HZC, ter attentie van de Servicedesk.

Wat hebben wij nodig:

-registratienummer van Cordares/APG ( het nummer van uw TSF-regeling) 

-bankoverschrijving over de maand oktober waarbij uw uitkering is bijgeschreven en eventuele toekenningsbrief IVA (als de uitkering dit kalenderjaar is ingegaan) of toekenningsbrief WGA 80-100% (en vervolg op deze brief als inmiddels de loongerelateerde periode van uitkering dit jaar afloopt). Op deze kopie moet uw IBAN nummer zichtbaar zijn.

- de volledige toekenningsbrief WGA/WIA uitkering

- eventueel de vermelding van een eindedatum WGA 80-100% of IVA.

 

Stuur alle gegevens bij voorkeur begin november, maar uiterlijk 1 december op. Dan ontvangt u de eindejaarsuitkering eind december. Als u de aanvraag na 1 december, maar voor 31 maart naar ons toestuurt, zal deze nog in behandeling worden genomen en zal de mogelijke uitkering op een later moment worden uitgekeerd. Het papierenaanvraagformulier is per heden komen te vervallen.