Verkiezingen 2023 en (zelfstandig) ondernemerschap

28/11/2023

Op woensdag 22 november 2023 waren de Tweede Kamerverkiezingen. In onderstaand artikel kijken we bij een paar partijen naar de relevante standpunten rondom (zelfstandig) ondernemerschap, waarvan jullie hebben aangegeven ze belangrijk te vinden. 

 

Heeft politiek oog voor belangen zelfstandige ondernemers?

Wat zeggen politieke partijen over onderwerpen, die je als ondernemer belangrijk vindt? De standpunten van ZZP Nederland zijn gebaseerd op achterbanraadplegingen, waarin de leden hun mening hebben gegeven. In hoeverre zijn deze standpunten terug te vinden in verkiezingsprogramma’s? We hebben ons beperkt tot de 4 grootste partijen en het CDA, de partij van minister van Gennip. 

Hieronder vind je een vergelijking per onderwerp: ondernemerschap in wetgeving, fiscale ondernemersvoorzieningen, inkomensvoorzieningen (AOV, Pensioen) en tot slot zelfstandigen met laag verdienvermogen.

 

Ondernemerschap in wetgeving

ZZP Nederland vindt ondernemerschap belangrijk voor de samenleving. Zelfstandigen werken voor eigen rekening en risico. Zij hebben niets van doen met werkgevers en werknemers. Wij pleiten voor een eigen wettelijk kader voor bewust zelfstandige ondernemers, waarin de kenmerken van ondernemerschap toetsbaar zijn vastgelegd. Dat zorgt voor rechtszekerheid.
Zelfstandigen leveren diensten aan particulieren en bedrijven. Wetsvoorstellen, waarin zelfstandige ondernemers op generieke wijze langs de lat van het werknemersmodel worden gelegd, zijn ondoelmatig. Zelfstandige ondernemers mogen daardoor niet worden belemmerd in het ondernemen. De overheid dient ondernemerschap juist te stimuleren.

 

Fiscale ondernemersvoorzieningen

ZZP Nederland vindt, dat fiscale voorzieningen gericht moeten zijn op stimulering van ondernemerschap met als doel het duurzaam voortbestaan van ondernemingen, hoe klein ook, te bevorderen. Daardoor ontstaat toekomstperspectief voor zelfstandige ondernemers. 
Over belasting en belastingherziening wordt voornamelijk in algemene zin gesproken, het gaat niet specifiek over ondernemersvoorzieningen. Er zijn partijen die pleiten voor gelijke fiscale behandeling van zzp’ers en werknemers, terwijl fiscale gelijktrekking van ondernemersvormen meer logisch is. Vanuit de partijprogramma's van de 4 grootste partijen en het CDA heeft alleen NSC iets over dit onderwerp opgenomen.

ZZP Nederland pleit voor een fiscale voorziening ten behoeve van de opbouw van een reservebuffer voor alle ondernemers om bedrijfscalamiteiten het hoofd te kunnen bieden. De fiscale ruimte bestaat al in de Zelfstandigenaftrek. Wij vinden, dat de Zelfstandigenaftrek in voorwaardelijke vorm dient te blijven bestaan voor opbouw van een reservebuffer.

Uit het partijprogramma van NSC: 

De fiscale en sociale behandeling van werknemers, uitzendkrachten en zelfstandigen wordt zo veel mogelijk gelijkgetrokken, zodat uitzendbureaus en zelfstandigen niet met werknemers concurreren op arbeidsvoorwaarden. 

 

Basisvoorziening inkomen bij arbeidsongeschiktheid

ZZP Nederland vindt, dat zelfstandige ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het afdekken van inkomensrisico’s. Arbeidsongeschiktheid is echter een onvoorzien risico, dat iedereen kan overkomen en dat we dus maar beter collectief kunnen afdekken als publieke basisvoorziening voor werkenden. Net zoals de vroegere AAW. Zelfstandigen kunnen zich dan naar eigen inzicht particulier bijverzekeren of ervoor kiezen om zelf een vergelijkbare verzekering af te sluiten.

 

Inkomen oude dag

ZZP Nederland vindt, dat zelfstandige ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor aanvulling van de AOW-uitkering. Daar past geen verplichting van overheidswege bij. Individuele pensioenopbouw kan worden gestimuleerd door transparante informatie en een betere toegankelijkheid van fiscale voorzieningen met betrekking tot pensioen.

 

Werkenden met laag verdienvermogen

ZZP Nederland ziet, dat aan de onderkant van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door platformbedrijven, schijnconstructies worden toegepast met lage tarieven. Daarvoor moeten maatregelen worden genomen, waar echte zelfstandigen geen last van hebben en waarmee deze werkenden als werknemer worden beschermd.

 

Lees meer over de standpunten van de verschillende partijen (VVD, Groenlinks-PvdA, Nieuw Sociaal Contract, CDA en PVV) op de website van ZZP-Nederland.

 

Conclusie Vereniging ZZP Nederland

Uit bovenstaande vergelijking blijkt, dat sommige partijen zzp’ers terecht benaderen vanuit het ondernemerschap, maar dat er ook partijen zijn, die een sterke voorkeur hebben voor het werknemersmodel. Er is nog veel werk aan de winkel.. 

ZZP Nederland blijft zich inzetten voor de belangen van zelfstandig ondernemers. Ook onderkennen wij de problematiek van lage tarieven aan de basis van de arbeidsmarkt. Een maatschappelijk probleem, waarin we een oplossingsgerichte rol willen spelen.

Frank Alfrink

 

Meer weten?

Voor meer informatie over de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen in relatie tot zzp-onderwerpen, verwijzen we je graag naar https://www.zzpkiest.nu/